Uutiset

Kuntavaalit 2017: Haapajärven valtuustoryhmien vastaukset

1. Mitä kuluneella valtuustokaudella tehtiin oikein, mitä väärin?

Oikein tehtyä:

Demariryhmä: Demariryhmässä oltiin tyytyväisiä ryhmän toimintaan, se koettiin rakentavaksi, keskustelevaksi, muita kuuntelevaksi ja pitkäjänteisiin päätöksiin pyrkiväksi. Pääsääntöisesti ryhmä oli aika yksimielinen, omat näkemykset sallittiin ilman painostusta tuoda julki. Vaalikauden tavoitteista Haavikas (Stoolperi) ja Vastaanottohalli (Sepänkujan halli), sekä infran rakentaminen lienevät näkyvimmät onnistumiset. Lisäksi panostaminen Haapajärven yrityspalveluihin on tuottanut tulosta.

E58: Rakentamispuolella oikein tehtyjä ovat katuremontit, kauppakeskuksen/torin rakentaminen, uimahallin rakentaminen, kaupungin kiinteistöjen ilmastointien jatkuvan käytön periaatteiden määrittäminen, yksityisteiden talviaurauksen jatkuminen omavastuuosuuden ansiosta sekä päiväkoti Satakielen laajennus ja remontti.

Keskusta: Kuluneella valtuustokaudella energiaa on suunnattu paljolti elinkeinoelämän ja kaupungin yleisilmeen ja imagon kehittämiseen. Useat hankkeet kuten Uimahalli, Stoolperi ja vastaanottohalli ovat vaatineet toteutuakseen pitkää ja huolellista valmistelua. Kaupungin elinkeinopalveluja on vahvistettu ja näin ollen Haapajärven yrityspalvelut Oy:ssa on nyt entistä paremmat resurssit yritysten tarpeisiin. Kaiken kaikkiaan Haapajärvi otti kuluneella vaalikaudella isoja harppauksia eteenpäin, alueen kehittyvänä keskuspaikkana.

Kokoomus: Valtuustokaudella saatiin tehtyä merkittäviä ratkaisuja mm. kouluverkkoasian ja suurien investointien suhteen. Lopputuloksena kaupungin talous on suhteellisen hyvällä tolalla ja kaupungin infrastruktuuria ja yleisilmettä on saatu kehitettyä roimasti.

Perussuomalaiset: Investoinnit eli kauppakeskus, vastaanottohalli, uimahalli. Tuulivoima on periaatteessa hyvä asia, mutta kaupungin eteläpuolen kaavoittaminen ei.

Vasemmistoliitto: Talous on paremmassa kunnossa kuin valtuustokauden alussa. Haapajärvellä on tapahtunut positiivisia asioita, esimerkkeinä kauppojen ja kaupungin rakennusprojektit (Stoolperi, S-market, uimahalli, teollisuushalli). Tokmanni on tulossa ilman kaupungin panostusta. Keskustan kadut on pääosin korjattu ja uusi tori valmistuu kesällä.

Väärin tehtyä:

Demariryhmä: Epäonnistuneeksi valtuustokaudella koimme talouden tasapainottamisen, etenkin Selänteen osalta. Osa meistä koki torin lämmittämispäätöksen oikeaksi, osa vääräksi, siinä yksi esimerkki yksilöllisten päätösten hyväksymisestä.

E58: Väärin tehtyä on uimahallin paikan vaihtaminen entiseltä paikalta urheilualueelle perusteltuna synergiaetuihin jäähallin yhteiskäytöllä. Laskelmia eduista ei kuitenkaan ole vielä esitelty, vaikka kaksi vuotta on odoteltu. Kaupungin piti vähentää kiinteistömassaa, vaan miten kävi. Rakennettiin uusi uimahalli eri paikkaan ja nyt vanhalle etsitään toimintaa, kiinteistökustannukset lisääntyvät. Lämmitetty tori. Samulin tontin myynnin kiemurat eivät tuoneet rakennusta eivätkä kiinteistöverotuloja.

Perussuomalaiset: Kuonan koulun lopettaminen, epäonnistunut elinkeinopolitiikka.

Vasemmistoliitto: Asukasmäärää ei onnistuttu kääntämään kasvuun. Seutukunnan kuntien välinen yhteistyö on huonoa. Tämä tosin ei johdu Haapajärven toimista vaan kuntien välisen luottamuksen puutteesta. Aika näyttää oliko Nihakin yrityspalveluista eroaminen järkevää.

2. Miten Haapajärvellä lisätään työpaikkoja?

Demariryhmä: Saamalla tänne uusia yrityksiä, tai jo olevia laajentamalla. Tontti- ja infra tarjonnasta huolehtimalla sekä yrityksille että asuinrakentamiseen. Haapajärven markkinoinnilla ja yritysten markkinoinnin edistämisellä. Tarjoamalla laadukkaita ja aktiivisia elinkeinopalveluja yritysten tueksi, luomalla yritys- ja yrittäjämyönteisen ilmapiirin. Tarjoamalla sekä yrittäjille, että yritysten työntekijöille hyvät kunnalliset palvelut, sekä riittävän asuntotarjonnan.

E58: Uuden teollisuushallin mahdollisuuksien hyödyntäminen. Peruskouluissa jo annettavan yrittäjäkasvatuksen tukeminen on pitkällä tähtäimellä varmasti yksi työpaikkoja luova tekijä. Kaupunki tukee käytettävissä olevin tasapuolisin keinoin uusia ja vanhoja yrittäjiä.

Keskusta: Työpaikat lisääntyvät, kun yrityksillä kauppa käy. Tässä isossa roolissa on tietenkin paikallinen asukas, jonka toivotaan ostavan tuotteet ja palvelut mahdollisuuksien mukaan paikkakunnalta. Mutta kyllä iso rooli on yrityspalveluillakin, joka tarjoaa yrittäjille koulutusta, neuvontaa ja sparrausta liiketoiminnan kehittämiseen. Haapajärvellä ollaan aktiivisia yrittämään ja tämän tukemiseen pitää olla jatkossakin valmiuksia. Usko tulevaisuuteen pitää pysyä lujana.

Kokoomus: Panostamalla elinkeinoelämän hyviin toimintaedellytyksiin: hyvä infra, olemassa olevia toimitiloja, kohtuullinen verotus jne. Verotus on pyrittävä pitämään kohtuullisena, jotta asukkaiden ostovoima ei heikkene. Prosentinkin ”veroäyrin” korotus hävittää jopa miljoonaluokkaa paikallista ostovoimaa.

Perussuomalaiset: Lähinnä luomalla edellytykset tänne tuleville yrityksille.

Vasemmistoliitto: Yrittäjien, Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n ja kaupungin yhteistyöllä. Luomalla yrityksille hyvät toimintaedellytykset harjoittaa yritystoimintaa.

3. Miten yritykset pidetään Haapajärvellä?

Demariryhmä: Hyvillä yrityspalveluilla, edullisella lämpöenergialla, kohtuullisella verotuksella ja vaikuttamalla kulkuyhteyksien toimivuuteen kunnan omilla toimilla ja panostamalla lobbaukseen. Panostamalla ja lisäämällä jo hyvin alkanutta yritysten yhteistyötä, Haapajärven Yrityspalvelut tukee myös tätä toimintaa. Kampanjoimalla haapajärvisten yritysten puolesta ja niiden palvelujen käyttämisen puolesta.

E58: Luomalla puitteet yrityksen mahdolliselle laajentamiselle, että esimerkiksi kunnallistekniset palvelut pystytään tarjoamaan nopeasti. Kaavoitusasiat pystytään hoitamaan pikaisella aikataululla. Kaikkia yritystä tukevien lupa- ja raha-asioiden mahdollisimman joustava hoitaminen ja päätöksen teko kaupungin puolelta.

Keskusta: Kauppa pysyy Haapajärvellä, jos kaupalla ovi käy. Yritys tietenkin tekee aina itse omat päätöksensä ja siihen on kaupungin vaikea vaikuttaa. Kaupunki voi omalta osaltaan luoda edellytyksiä, jolloin yritysten on helpompi toimia paikkakunnalla. Ja aina yritetään vastata yrityksen tarpeisiin niissä puitteissa kuin kaupungilla resursseja siihen on.  Näitä tarpeita varsinkin teollisuusyrityksillä usein ovat mm. kaavoitukseen ja infraan liittyvät seikat.

Kokoomus: Ylläpitämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Verotus pidettävä kohtuullisena.

Perussuomalaiset: Luodaan edellytykset, että yritys pystyy toimimaan kaupungissa

Vasemmistoliitto: Haapajärven Yrityspalvelut Oy:n, kaupungin ja yrittäjien yhteistyöllä. Käyttämällä paikallisten yritysten palveluita aina kun se on mahdollista.

4. Miten kylät pidetään elävinä?

Demariryhmä: Säilyttämällä palveluja myös kylillä, kuten linkous, kouluja, päivähoitoa, kerhoja, sekä tukemalla riittävästi kotona asumisen mahdollisuutta vanhuksille ja muille tukea tarvitseville. Huolehtimalla tarvittavista julkisista kulkuyhteyksistä. Huomioimalla kylien elinmahdollisuudet kaavoituksessa ja infran rakentamisessa. Tuetaan kylien, metsästys-seurojen ja muiden kylillä toimivien yhdistysten toimintaa ja projekteja mm. toiminta-avustuksilla ja lyhytaikaisilla lainoilla.

E58: Kyllähän suurin tekijä on, että löydetään vakituisia työpaikkoja. Sen jälkeen voidaan ruveta miettimään perheen perustamista, tontin ostoa ja kodin rakentamista. Siinä vaiheessa kylien tarjoamat rakennuspaikat ja muut palvelut nousevat varmasti esiin. (koulu, viemäröinti, harrastusmahdollisuudet, ym.) Kaupunki tukee kylien toimintaa omalla panoksellaan (kaavoitus, rakennuslupa-asiat, yksityisteiden talviauraus, mahdolliset avustukset yleishyödyllisiin rakennuksiin ym.)

Keskusta: Kylät ovat ihmisten muodostamia yhteisöjä. Kylät pysyvät elävinä, kun ihmiset keskenään touhuavat yhteisiä asioita. Tästä osoituksena useilla kaupunkimme kylillä tapahtuva aktiivinen toiminta. Mainittakoon nyt yhtenä vaikka Kuonan Rakentaja-messut, joista on tullut jokavuotinen suuri tapahtuma. Myös muilla kylillä tapahtuu koko ajan ja monenlaisia hankkeita on viety maaliin ja on vireillä. Huikeita asioita syntyy, kun ihmiset ottavat vastuuta yhteisöstään ja jäsenistään. Tietysti kaupunki on myös mukana kylien kehittämisessä. Tällä valtuustokaudella perustettiin kyläneuvosto, jossa on sekä kylien että kaupungin edustus. Tavoitteena kyläneuvostolla on nimenomaan kylien kehittäminen.

Kokoomus: Koulutuspalvelut on pidettävä kohtuullisen matkan päässä unohtamatta kuitenkaan taloudellisia realiteetteja. Kolmannen sektorin aktiivisuudella suuri merkitys, positiivisena esimerkkinä Välioja.

Perussuomalaiset: Kyläkoulut pitää säilyttää. Kun koulu loppuu, loppuu kylät ja kaikki.

Vasemmistoliitto: Pienessä kaupungissa ei pidä asettaa kyliä ja keskustan aluetta vastakkain. On koko kaupungin ja sen asukkaiden etu tapahtuipa kehitystä missä osassa kaupunkia tahansa. Kaupungin ja kylien välisellä yhteistyöllä esim. hankkeissa.

5. Mihin koulutuksessa ja kulttuurissa pitää panostaa?

Demariryhmä: Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, esiopetuksen ja erityislasten tarhaopetuksen ryhmäkokojen kohtuullisina pitämiseen, huolehtimalla laadukkaasta opetuksesta ja hoivasta, sekä tilojen asianmukaisuudesta. Pitämällä kulttuuripalvelujen toimintaedellytykset hyvinä kuten tähänkin asti, näin voidaan tarjota laajoja ja laadukkaita erilaisia kulttuuripalveluja eri ikäisille käyttäjille. On työskenneltävä voimakkaasti 2- asteen koulutuksen Haapajärvellä säilymisen puolesta, yhteistyöllä ja lobbaamalla.

E58: Pitämällä koulu- ja kulttuurirakennukset terveellisessä kunnossa. Pätevien työntekijöiden pitäminen kunnassa ja täydennyskoulutuksien turvaaminen. Koulujen ja päiväkotien ryhmäkokojen pitäminen nykyisellään, ei suurentamista. Mahdollistaa taloudellisesti koulujen oppimateriaalien ja opetusvälineiden digiaikaan siirtyminen. Uuden kirjastoauton hankkiminen on kulttuuripuolella tulevan kauden tärkeitä hankkeita.

Keskusta: Ehdottomasti vaikuttamisen paikka on meidän alueemme koulutuspaikkojen säilyttäminen. Turbulenssia on kovasti ja valtuutettujen tulee kyllä olla hereillä ja vaikuttaa aktiivisesti, että ammattikoulutus sekä ammattikorkeakoulutus pysyvät tällä alueella. Nuoret siirtyvät opiskelupaikkojen perässä ja usein sitten työllistyvät lähelle opiskelupaikkakuntaa. Tässä on meille kovasti haastetta. Myös oppilaitoksia tulee kannustaa ja tukea uudistumaan. Näihin asioihin ollaan onneksi tartuttu ja toivottavasti asiat kehittyvät jatkossakin myönteiseen suuntaan.

Kokoomus: Koulutuksen laatuun, monipuolisuuteenja erikoistumiseen (mm. urheilu, monipuolinen kielivalikoima).

Perussuomalaiset: Pitää panostaa nykyiseen koulutukseen, on otettava huomioon peruskoulun päättäjät ja huolehdittava, että he pääsevät seuraavaan opiskelupaikkaan.

Vasemmistoliitto: Peruskoulut ja peruskoulutus pitää olla kunnossa. Jokaiselle peruskoulunsa päättävälle on oltava jatkokoulutuspaikka. Ammatillisessa koulutuksessa tulee säilyttää vähintään nykyiset koulutuslinjat.

6. Miten sote-uudistuksessa varmistetaan paikalliset palvelut?

Demariryhmä: Olemalla hyviä, tehokkaita ja laadukkaita lähipalvelujen tuottajia, tuodaan esille erikoisosaamisalueitamme ja ammattitaitoista henkilökuntaamme Haapajärvellä, sekä panostamalla tilojen markkinointiin. Kehittämällä toimintatapojamme vielä paremmin toimiviksi ja tehokkaammiksi. Saamalla haapajärvisiä edustajia tuleviin päätöksentekoelimiin.

E58: Tällä hetkellä sote- asiat ovat vielä monien epävarmuustekijöiden takia avoimia, että on vaikea edes tietää, mitä meille annetaan paikallisesti tarjottavaksi. Tässä valmisteluvaiheessa eri sote-ryhmissä toimivien paikallisten edustajien pitää tasapuolisesti ajaa paikkakunnan palvelujen puolta. Samoin maakuntavaltuustoon pitää saada omia edustajia.

Keskusta: Vaikea kysymys. Kukaan ei oikein tiedä, miten kuviot tulevat lähipalvelujen osalta menemään. Kaupunki tietysti aktiivisesti ottaa näihin asioihin kantaa ja pyrkii vaikuttamaan eri ohjausryhmissä, joissa edustus on mukana. Uskoisin, että ihan hyvin nämä asiat sitten aikanaan lutviutuvat ja hyvät palvelut ovat jatkossakin lähellä meitä. Uudessa maakunnassa tulee olemaan myös meiltä edustus, joten asioihin vaikuttaminen siellä sitten jatkuu.

Kokoomus: Tekemällä yhteistyötä vastaavissa olosuhteissa olevien naapurikuntien kanssa ja siten vaikuttamalla SOTE-alueiden päättävissä elimissä.

Perussuomalaiset: Aavistus, että palvelut karkaavat kauas pois. Palvelut on säilytettävä julkisina.

Vasemmistoliitto: Tuleva maakuntavaltuusto päättää miten palvelut järjestetään eri kunnissa. Jo nyt valmistelun aikana on tuotava esille meidän vahvuudet sote-palveluiden järjestämisessä. Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille riippumatta asuinpaikasta. Sote-uudistuksen kivijalkana on oltava julkinen terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut. Palveluita ei pidä yksityistää monikansallisille palveluntarjoajille.

7. Mitä kaupungissa pitää rakentaa ja rempata.

Demariryhmä: Karjalahden palvelukeskuksen kunnostaminen tai rakentaminen, Paloaseman rakentaminen. Lobataan Elämäjärventien kunnostamista sekä teknisesti paremmaksi että lasten koululaisliikenteelle turvallisemmaksi. Tiitonrannantien turvallisuuteen panostettava suuren lasten ja koululaisliikenteen takia. Jatketaan infran ja kiinteistöjen kunnostamista. Savilahden kunnostamisella on jo kiire.

E58: Uusi paloasema, palvelukeskuksen remontti, toinen päiväkoti ja katuremonttien jatkaminen. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa kiinteistöjen kunnossa pitoa, ettei aina tarvitse tehdä kalliita remontteja. Pitää uskaltaa tehdä remonttia/laajennusta kouluille, missä oppilasmäärät ovat nousseet ja tilat käyneet ahtaiksi

Keskusta: Meillähän on investointiohjelmassa  mm. Karjalahden palvelukeskuksen päivittäminen, joka on iso hanke. Suunnitelmia hiotaan parhaillaan myös paloaseman kohdalla. Sitten on tietysti tiestön kunnossapidon ja perusparannuksien tarpeita. Yksi iso asia tuleville vuosille on hulevesiviemäriverkoston rakentaminen, jolla vähennettäisiin jätevesiin aiheutuvaa kuormaa ja sitä kautta pienennettäisiin kaupungille aiheutuvia kustannuksia.

Kokoomus: Kaupungissa on saatu rakennettua ja rempattua kuluvalla valtuustokaudella hyvin. Paloaseman tilanteelle on saatava ratkaisu ja uudisrakentamista on harkittava vakavasti kokonaistaloudellisesti edullisimpana vaihtoehtona. Loput heikossa kunnossa olevat kadut on kunnostettava.

Vasemmistoliitto: Karjalahden palvelukeskus peruskorjataan. Katujen kunnostusta jatketaan. Hulevesiviemäröinti laitetaan kuntoon.

Kirjoita kommentti

Lisää luettavaa


K-Supermarkettiin uusi kauppiaspari


K-Supermarkettiin uusi kauppiaspari

Haapajärveltä lähtöisin olevat Samuli Ahola (30) ja Viola Kantola (27) aloittavat K-Supermarket Haapajärven kauppiaina marraskuun alussa. Samuli on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja lisäksi hän on valmistunut K-ryhmän kauppiasvalmennuksesta keväällä 2018. Molemmilla on kokemusta...

Olli Romppasen töitä Aasian taidebiennaalissa

Olli Romppasen töitä Aasian taidebiennaalissa


Olli Romppasen töitä Aasian taidebiennaalissa

Aasian 18. taidebiennaali, maanosan suurin nykytaidetapahtuma on parhaillaan meneillään Bangladeshin pääkaupungissa Dhakassa. Suomea tapahtumassa edustaa mediataiteilija Olli Romppanen (s. 1984), jonka valokuvateoksia nähdään biennaalin päänäyttelyssä. Osa teoksista on kuvattu Haapajärvellä ja...

Isotalus pelaa pesistä Sveitsissä

Isotalus pelaa pesistä Sveitsissä


Isotalus pelaa pesistä Sveitsissä

Kari Isotalus vastaa puhelimeen Sveitsin Zumikonista, Zürichin kupeesta. Tunnelmat ovat aurinkoiset niin kelien kuin mielen osalta. Sveitsissä nautitaan loppukesän +27 asteen lämmöstä ja edessä on finaaliviikonloppu (22.-23.9.) maan pesäpallomestaruusturnauksessa. Sitä Isotalus odottaa jälleen...